Vedtægter for Algestrup Sportsrideklub

 

§ 1
Navn og formål
Algestrup Sportsrideklub er en forening med hjemsted på Algestrupgård, Tjørnedevej 124, Algestrup, 4340 Tølløse (Holbæk kommune), CVR 88565819.
Algestrup Sportsrideklub har til formål at fremme interessen for ridesport gennem rideundervisning, kurser og stævner af forskellig art for alle uanset helbred eller handicap.

Der lægges vægt på, at ungdommen lærer at omgås heste med respekt og tager del i ansvaret vedrørende hestens brug og pleje.

Sportsrideklubben afholder løbende arrangementer for at fremme en positiv og social ånd med hesten i centrum.

 

 

§ 2

Medlemstyper

Algestrup Sportsrideklub kan optage

 • Juniormedlemmer
 • Aktive medlemmer
 • Passive medlemmer
 • Æresmedlem

 

Alle ryttere der deltager i aktiviteter i Algestrup Sportsrideklubs regi, eller som stiller op i konkurrencer for Algestrup Sportsrideklub skal være medlem af Algestrup Sportsrideklub, enten som juniormedlem eller aktivt medlem.
Ved juniormedlemmer forstås alle medlemmer under 16 år samt medlemmer mellem 16 og 18 år, som ønsker juniormedlemsskab

Ved aktive medlemmer forstås medlemmer mellem 16 og 18 år som ønsker at være aktivt medlem, samt alle medlemmer over 18 år som deltager i Algestrup Sportsrideklubs rideaktiviteter.

Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der ikke deltager i Algestrup Sportsrideklubs rideaktiviteter, men som ønsker at støtte Algestrup Sportsrideklub samt at deltage i Algestrup Sportsrideklubs øvrige arrangementer.

Et medlem kan optages som æresmedlem i klubben, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer fremsætter forslag derom på en generalforsamling og dette vedtages med simpel majoritet. Æresmedlem betaler ikke kontingent.

 

 

§ 3

Indmeldelse

Indmeldelse i Algestrup Sportsrideklub sker ved kontakt til klubbens daglige leder, der registrerer og opkræver kontingent. Du er først medlem, når betaling for årskontingent er modtaget.


 

§ 4

Kontingent

Årskontingent, der fastsættes på generalforsamlingen, gælder for det følgende kontingentår perioden 1. oktober og 12 måneder frem. Kontingentet forfalder til betaling 1. oktober Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, slettes pågældende medlem og kan kun optages igen ved betaling af restancen.

Det er ikke tilladt at deltage i klubbens rideaktiviteter med mindre forfaldent kontingent er betalt.
Ved indmeldelse i perioden 1. oktober til 28. februar betales fuldt kontingent.
Ved indmeldelse i perioden fra 1. marts til 30. juli betales halvt kontingent.

Ved indmeldelse i perioden mellem 1. august og 30. september betales fuldt kontingent gældende for 14 måneder.

Ved udmeldelse efter indbetaling af kontingent vil kontingentet ikke blive tilbagebetalt, hverken helt eller delvist.

 

 

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse af Algestrup Sportsrideklub sker ved kontakt til klubbens daglige leder. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

 

§ 6

Organisation

Algestrup Sportsrideklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse. 

§ 7

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og revisorer
 8. Valg af juniorbestyrelse
 9. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden skal bringes til medlemmernes kendskab ved opslag i rytterstuen samtidig med bekendtgørelse på Algestrup Sportsrideklubs hjemmeside mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamling. 

 

§ 8

Afstemning

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog foregår valg til bestyrelse og suppleanter ved skriftlig afstemning. Juniormedlemmer har alene stemmeret i forbindelse med valg af juniorbestyrelsen. 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på begæring af mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller når bestyrelsen finder anledning dertil.

Det emne, der ønskes behandlet, skal angives i indkaldelsen. Indkaldelse sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, jfr.§ 7. 

§ 10

Valg af bestyrelse

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og op til 3 suppleanter. Hvert medlem vælges for 2 år, suppleanter dog kun for 1 år. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan findes sted. I tilfælde af fravær kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. 

§ 11

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer skal være amatører.

Følgende personer må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

 1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer og rådgivere for etablissementet/den selvejende institution.
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for ejerinstitutionen, hvor rideklubben holder til.
 3. Undervisere generelt, dog ikke amatørundervisere.
 4. Ansatte på etablissementet.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger vedtages ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Et medlem af bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på møderne. Næstformanden træder i formandens forfald i dennes sted. Protokollen godkendes og underskrives af bestyrelsen til bekræftelse heraf på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

 

 

§ 12

Bestyrelsens arbejdsområde

Bestyrelsen disponerer over Algestrup Sportsrideklubs midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelse vedrørende dens virksomhed. Medlemmer af klubbens bestyrelse hæfter ikke økonomisk over klubbens forpligtelser.

 § 13

Vedtægtsændring

Ændring af nærværende vedtægter skal ske på en generalforsamling og kræver en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

 

 

§ 14

Karantæne og eksklusion

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben, herunder bryder klubbens regler og vedtægter.

For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

I tilfælde af eksklusion kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og mod et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber. Eller eventuelt at indstille til Dansk Ride Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

 

§ 15

Regnskab

Algestrup Sportsrideklubs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to personer på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. 

§ 16

Tegningsret

Algestrup Sportsrideklub tegnes af formanden og kassereren i forening. 

§ 17

Opløsning

Opløsnings af Algestrup Sportsrideklubs kan kun ske, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at sådan en beslutning skal være gyldig, kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer og på den anden med mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmers stemmer. Klubben kan ikke opløses, så længe der påhviler den økonomiske forpligtelser. 

§ 18

Anvendelse af Algestrup Sportsrideklubs eventuelle formue ved en opløsning

Såfremt Algestrup Sportsrideklub opløses, skal en eventuel formue uddeles til fremme af handicapridning via Dansk Handicap Idræts-Forbund.

 

 

§ 19

Dansk Ride Forbund

Algestrup Sportsrideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter disse forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af det pågældende forbund fastsatte voldgiftsbetingelser.

 

____________________________________________________________________________________

Ovenstående paragraffer er vedtaget på en generalforsamling 1.12.1968, og rettet på generalforsamlinger 29.6.1971, 29.11.1973, 19.11.1975, 17.11.1976, 16.11.1977, 21.11.1979, 27.10.1982, 1.2.1984, 3.02.1988, 8.2.1989, 10.2.1994, 6.2.1997, 29.6.2001, renskrevet efter ny konstituering, 28.4.2015 og rettet på generalforsamling 29.02.2024.